Download

In Middle Volga Mathematical Society


Short Communications

V. I. Zubov, I. V. Zubov, A. F. Zubova
The investigation of robust behavior interval polynoms

114—117


118—120