• Select language: Ru / En

ISSN (Print) 2079-6900

ISSN (Online) 2587-7496

(Middle Volga Mathematical Society Journal)

Scientific Journal

Download

In Middle Volga Mathematical Society


S. V. Gulakova , V. N. Popov
Analytic solution of the Kramers problem

36—45A. V. Zubov, L. G. Caleda, A. I. Nechaev, I. G. Ugegov
The modification of calculating methods integration

57—62


N. Isaenkova, E. Zhuzhoma, A. Shishenkova
Solenoidal basic sets of Smale-Vietoris А-diffeomorphisms

63—68


O. A. Kuzenkov, E. A. Ryabova
Order of preference in self-replicating systems

69—75
T. K. Yuldashev A. S. Kharitonenko
Partial summary difference equation of the higher order

109—113


Short Communications

V. I. Zubov, I. V. Zubov, A. F. Zubova
The investigation of robust behavior interval polynoms

114—117


118—120