ISSN 2079-6900 (Print) 
ISSN 2587-7496 (Online)

Middle Volga Mathematical Society Journal

Download article

The dynamics of $SV$-diffeomorphisms on basic solid torus

E. V. Zhuzhoma1, N. V. Isaenkova2, L. A. Kuprina3

AnnotationS. Smale constraction of diffeomorphism of the solid torus with one-dimensional solenoidal attractor is generalized.
Keywordssolenoid, Smale-Vietoris diffeomorphism, basic sets.

1Professor, Nizhny Novgorod State Pedagogical Univercity, Nizhny Novgorod; zhuzhoma@mail.ru.

2Post-graduate student, Nizhny Novgorod State Pedagogical Univercity, Nizhny Novgorod; nisaenkova@mail.ru.

3Assistant professor, Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod; math@agri.sci-nnov.ru.

Citation: E. V. Zhuzhoma, N. V. Isaenkova, L. A. Kuprina, "[The dynamics of $SV$-diffeomorphisms on basic solid torus]", Zhurnal Srednevolzhskogo matematicheskogo obshchestva,12:1 (2010) 59–66 (In Russian)